A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Новоселицької міської ради

Звернення громадян

До Відділу освіти Новоселицької міської ради можна звернутися:

Телефоном:
(03733) 5-10-98

Поштою: Відділ освіти Новоселицької міської ради
60300, Чернівецька область, Чернівецький район,
м. Новоселиця, вул. Центральна, 47.

Електронною поштою: vonovotg@gmail.com, 44047954@mail.gov.ua
Письмове звернення до Відділу освіти Новоселицької міської ради
Звернутися з письмовим зверненням до начальника відділу освіти (згідно з Законом
України “Про звернення громадян”) можна за адресою:
60300, Чернівецька область, Чернівецький район,
м. Новоселиця, вул. Центральна, 47
Звернення громадян до органів влади - право, гарантоване Конституцією України.
Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Це
право закріплено Основним Законом України, де зазначено, що усі мають право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги. За формами розрізняють усне або
письмове, індивідуальне або колективне звернення.
Для того, щоб звернення могло бути розглянуте і на нього було дано відповідь, воно
має бути оформлене належним чином.
У зверненні треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові громадянина, який
звернувся; місце його проживання; суть порушеного питання; зауваження,
пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.
На письмовому зверненні також обов'язково ставиться  підпис заявника (заявників)
із зазначенням дати. Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього
неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.
Громадяни можуть додавати до звернень різні довідкові матеріали в оригіналах або
копіях.
Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог, повертається заявнику з
відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів з дня його
надходження.

Зі зверненнями громадяни мають звертатися саме до тих органів, установ і посадових
осіб, від яких залежить вирішення цього питання. Якщо питання, порушені в
отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення
пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не
більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення. При
цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі),
дії або рішення якого підлягають оскарженню.
Водночас звернення юридичних осіб не може регламентуватися Законом України
“Про звернення громадян”, оскільки відповідно до Цивільно-процесуального,
Адміністративного, Господарсько-процесуального Кодексів скарги на дії чи
бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб мають розглядатися тільки судом, окрім випадку,
передбаченого статтею 85 Закону України “Про виконавче провадження”. Цим
законом безпосередньо передбачено право юридичних та фізичних осіб оскаржувати
дії чи бездіяльність державних виконавців.
* До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які
приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних
для розгляду скарги
Телефони для довідок:
(03733) 5-10-98 - довідка з питань організації та проведення особистого/виїзного
прийомів громадян керівництвом Відділу освіти Новоселицької міської ради, довідка
про реєстрацію, опрацювання звернень громадян

Години роботи – Понеділок – Четвер
Початок роботи о 08:00
Закінчення роботи о17:15
П’ятниця
Початок роботи о 8:00
Закінчення роботи о16:00


Закон України
“Про звернення громадян”

Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм
власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що
стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних. політичних та особистих прав і законних інтересів та
скаргою про їх порушення. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх
справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх
службової діяльності. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на
її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами.
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування,
установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднання громадян,
підприємствам або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення
порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути
усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому
прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до
відповідному органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці
повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може
бути подано як окремою особою ( індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону
України “ Про звернення громадян”.
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається
анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж
громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті
звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України “ Про
звернення громадян”, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про
що повідомляється особа, яка подала звернення.

Роз’яснення

щодо оформлення звернень громадян,
у тому числі електронних

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення може
бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за
допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри,
телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до
відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу,
повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення
також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного
зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на
яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з
ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного
звернення не вимагається.


Зразок Звернення громадянина

Начальнику Відділу освіти Новоселицької
міської ради Чернівецького району
Чернівецької області
Руснак Аделіні Іванівни
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)
_____________________________________
(місце проживання)
_____________________________________
(категорія заявника: ветеран праці, учасник війни,
учасник бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС,
одинока мати, члени багатодітної сім’ї, дитина війни,
пенсіонер тощо.)
_____________________________________
(контактний номер телефону)

З в е р н е н н я 
 

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

/ СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОРУШЕНОГО ПИТАНННЯ/

(Дата)                                                                                                                                                                     (Підпис)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень